اقتصاد

امروزه برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی حضور و نقش فعال زنان در حوزه‌های اقتصادی بسیار با‌ اهمیت است. توسعه یک اجتماع حاصل مشارکت همه‌ی اقشار خصوصاً زنان است و این مشارکت نیز در گرو توجه به نیازها، اقتضائات و مسایل و یافتن راه‌هایی برای حل آن‌ها است.