سلامت

 زنان به دلیل گذراندن دوره های خاص از جمله حاملگی، زایمان، شیردهی و یائسگی، گروه آسیب پذیر جامعه از نظر سلامت محسوب شده،  نیازمند خدمات ویژه پیشگیری، سلامت و درمان می باشند. از طرفی افزایش میزان بی سوادی، فقر اقتصادی و بیکاری، دسترسی به خدمات پایه بهداشتی و… سلامت را برای زنان دشوارتر ساخته است. این در حالیست که تأمین سلامت زنان نه تنها به افزایش شاخص های سلامت جامعه کمک خواهد کرد، بلکه باعث ارتقای سلامت خانواده نیز می گردد.