تاریخ

تاریخ زنان مطالعهٔ نقشیست که زنان در تاریخ ایفا کرده‌اند و همینطور مطالعهٔ روشی برای انجام اینکار است.تاریخ زنان شامل مطالعهٔ رشد حقوق زنان در تاریخ مکتوب و دستاوردهای شخصی در زمانی معین و بررسی افراد و گروهایی از زنان که دارای اهمیت تاریخی هستند و تأثیراتی که رخدادهای تاریخی بر زنان داشته‌اند می‌شود.