سیاست

برای بیدار شدن مردم، این زنانند که باید بیدار شوند وقتی دختری حرکت می کند یک خانواده به جنبش در می آید و پس از ان روستا ،شهر، ملت نیز تکان خواهد خورد . (جواهر لعل نهرو) چکیده جوامع در حال توسعه ، در حال گذار از نگرش های سنتی به ایستارهای نوین هستند . اما در این دوران گذار هم ، زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و به عنوان موجود ناکامل سیاسی مورد قضاوت قرار گرفته اند.