جامعه

یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در ان کشور دارا می باشند. هر چه حضور زنان در اجتماع فعالتر و موثرتر باشد کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد شد. لیکن میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه بویژه در زمینه های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته به بر خورد و نگرش ان جامعه نسبت به زن می باشد.