خانه برچسب "زن ایرانی"

نامگذاری دانشکده مهندسی دانشگاه کنکوردیای کانادا به نام زن مهندس ایرانی‌تبار٬ جینا پروانه کودی

ترجمه: علی نیری کودی میگوید که میخواهد این نام گذاری موانع موجود در این راه برای زنان را بردارد. دانشکده مهندسی دانشگاه کنکوردیا در اقدامی بی سابقه نام خود را به دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر جینا کودی تغییر میدهد. جینا پروانه کودی زن ایرانی که اکنون رئیس کل و سهامدار اصلی شرکتی بزرگ به […]

وضعیت سیاه

نقدی بر فیلم «رگ خواب» هومن داوودی «رگ خواب» آخرین فیلم حمید نعمت الله تصویرگر یک وضعیت است؛ یک وضعیت سیاه؛ وضعیت سیاه زن ایرانی معاصر که به جان آمده از سال ها تحقیر و سرخوردگی، حالا چنان ناامید از بهبود اوضاع شده و چنان در برابر محیط آرامش کش پیرامونش دست بسته و بی […]