خانه برچسب "سکسی کردن بدن زنان"

آیا پوشش زنان “حد” دارد؟

مرمر مشفقی یکی از همراهان صفحه پیامی ارسال کردند که به نظر سوال بسیاری از زنان و مردان میتواند باشد. ایشان نوشتند که در زمینه #آزادی_پوشش دچار دوگانگی هستند. آیا یک زن میتواند لباسی باز بپوشد و انتظار #تعرض نداشته باشد؟ آیا این جا حق #مردان که تحریک میشوند نادیده گرفته نمیشود؟ پاسخ ما این […]

چرا لباس زنان ورزشکار در بسیاری از رشته های ورزشی به سمت برهنگی و نمایانگری بیشتر سوق پیدا کرده است؟

نسرین افضلی آیا نگاهی جنسیت زده بر این جریان حاکم است؟ ورزش یکی از مردانه ترین قلمروهای فعالیت های اجتماعی است که همچنان بعد از تغییرات فراوان در عرصه های دیگر اجتماعی٬ اقتصادی و سیاسی٬ همچنان در دست مردان است و حضور زنان در در راس قدرت و عرصه های تصمیم گیری در ورزش بسیار […]

شخصیتهای کارتونی دیزنی بدون آرایش

چرا شخصیتهای زن کارتونها که عموما کودک هستند آرایش دارند؟ آیا این سکسی کردن (سکسوالیزه کردن) کودکان دختر نیست؟ آیا این الگوی نادرستی به دختران ارائه نمی کند؟ آیا اعتمادبه نفس دختران را کم نمی کند و آنان را به این سمت سوق نمیدهد که آرایش بخشی از رفتار درست یک دختر است و بدون […]